Privacy Policy

Privacy Statement

Privacybeleid en Kennisgeving van Gegevensbescherming bij Keter

Laatst bijgewerkt: 11 november 2018

Keter Plastic Ltd en de aan haar gelieerde ondernemingen (inclusief dochterondernemingen die volledig en gedeeltelijk in eigendom zijn) (“Keter“, “wij“, “onze” of de “Onderneming” en hun affiliaties) respecteren de privacy van haar klanten, medewerkers en sollicitanten en verplicht zich de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen. We beschermen ook de privacy van bezoekers aan onze website, bezoekers van de vestigingen, volgers, verkopers, serviceproviders, partners en anderen die in contact komen met Keter (deze en anderen van wie we persoonlijke gegevens verzamelen, worden gezamenlijk als “Klanten” of “u” of als “betrokkenen” aangeduid).

Dit beleid (het “Privacybeleid“) verklaart het soort informatie dat wij mogelijk van u verzamelen of welke gegevens mogelijk verstrekt worden wanneer u onze websites bezoekt, inclusief bij www.keter.com, www.curver.com en aanvullende Keter-groep websites en applicaties (onze ‘websites’), onze sociale media-pagina’s, of wanneer u een online aankoop doet in onze online winkel, of als u ons dergelijke gegevens verstrekt in het kader van uw interesse in onze producten, zakelijke transacties, conferenties, verkoop en ondersteuning, alsmede bij sollicitaties, in de loop van het dienstverband of bij het aanbieden van diensten. Wij zijn transparant ten aanzien van onze praktijken met betrekking tot de informatie die we mogelijk verzamelen, gebruiken, onderhouden en verwerken en beschrijven onze praktijken in dit beleid en kennisgeving.

Lees het onderstaande aandachtig door om onze werkwijze met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze behandelen.

Bij toepassing van de wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (de “Wet Bescherming Persoonsgegevens“) is Keter gewoonlijk geacht te zijn een gegevensbeheerder (de “Controller“).

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Er zijn verschillende categorieën van informatie en gegevens die we van onze klanten kunnen verzamelen.

Eén type gegevens is niet-identificeerbare en anonieme informatie (“niet-persoonlijke gegevens”). We verzamelen ook verschillende categorieën persoonlijke gegevens (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijke gegevens, die verzameld worden, bestaan uit alle gegevens die persoonlijk identificeerbaar zijn en die bewust en vrijwillig zijn verstrekt door uzelf of door een organisatie die u vertegenwoordigt of waarmee u geassocieerd bent, of door uw gebruik van de Keter-website (zoals hieronder beschreven). Dit kan zijn uw naam (voornaam en achternaam), e-mailadres, telefoonnummers, foto, postadres, geboortedatum, geslacht, functie en naam van de organisatie, uw bankrekening, creditcard en overige betalings- en factureringsgegevens, factuuradres, inloggegevens, de gebruikersnaam en het wachtwoord en gebruikersgegevens van uw Keter en mobiele applicatie, en andere informatie die u aan Keter wilt geven.

Bovendien kunnen we locatiegegevens verkrijgen op grond van de geografische locatie van uw laptop, mobiel apparaat of ander digitaal apparaat dat gebruik maakt van de Keter-website of -toepassing.

U bent niet wettelijk verplicht om Keter informatie te verstrekken. We hebben echter bepaalde informatie nodig om contracten uit te voeren, zoals verkoop of aankoop. of om diensten en producten te leveren. Als u ervoor kiest om ons niet te voorzien van bepaalde informatie, zijn wij wellicht niet in staat u te voorzien van alle of een deel van de diensten of te voldoen aan uw bestelling van producten.

Keter kan ook de e-mailadressen verzamelen van mensen die met Keter communiceren via e-mail of via messenger services of andere sociale media platforms of door het aanmaken van accounts en inloggegevens.

Door registratie op de website(s) of applicaties van Keter, of door het indienen van verzoeken voor ondersteuning of informatie via de website(s), verzamelt Keter gegevens, waaronder uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en persoonlijke of zakelijke e-mail die u heeft verstrekt, adres, geboortedatum en andere informatie. Keter kan deze informatie gebruiken voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van Keter en zal deze gegevens delen met de bedrijven van de Keter-groep en -partners om haar diensten te optimaliseren.

Op bepaalde Keter-websites kunt u een Keter-account aanmaken. In sommige gevallen kunt u toegang verkrijgen tot Keter-diensten via login toegangsgegevens van een daarvoor aangewezen externe website of service (elk een “Externe account“), inclusief maar niet beperkt tot Google, LinkedIn, Facebook of Twitter. Hierdoor kunt u uw Keter account koppelen aan het Externe account. Als u voor deze optie kiest, moet u de verbinding goedkeuren, evenals het verstrekken van informatie (die persoonlijke informatie kan bevatten, zoals uw profielfoto, geslacht, geboortedatum, kopregel, samenvatting, vriendenlijsten, vorige functies en organisaties), die we van uw externe account kunnen verkrijgen. Alle gegevens die op een Externe account worden ingevoerd, zelfs op en via Keter-services, worden rechtstreeks door die externe partij beheerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Keter.

Persoonlijke gegevens worden ook door Keter verzameld door gebruik te maken van CCTV-camera’s en toegangskaarten voor werknemers. Dit kan bestaan uit videobeelden waarin u zch bevindt in openbare ruimten van Keter locaties, alsmede records van uw toegang en het verlaten van de Keter locaties, gebouwen en kantoorverdiepingen. Het kan ook identiteit verificatiesystemen en gegevens bevatten. Het is mogelijk dat Keter niet op de hoogte is van de aard van de informatie die via onze systemen wordt verzameld (bijvoorbeeld via onze CCTV-systemen), en dergelijke informatie kan gevoelige of speciale categorieën van persoonlijke gegevens bevatten; we verzamelen echter niet bewust dergelijke gegevens over onze klanten, leden, bezoekers van de site, enz.

Keter verzamelt ook gegevens met betrekking tot werknemers. Dit is onderworpen aan een specifieke kennisgeving die we onze werknemers ter beschikbaar hebben gesteld.

Keter verzamelt ook gegevens met betrekking tot sollicitanten. Dit omvat CV’s en de daarin vervatte gegevens, notities over ontmoetingen, gestandaardiseerde tests, rapportages, referenties, de indruk van interviewers en soortgelijke standaardgegevens, alsmede het verzamelen van gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn of ons beschikbaar zijn gesteld op sociale netwerken. Wij verzamelen dergelijke gegevens gebaseerd op de intentie van de kandidaat om een arbeidsovereenkomst met Keter aan te gaan.

 1. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP KETERFACILITEITEN EN DIENSTEN?

Wij verzamelen Persoonlijke gegevens doordat u gebruik maakt van onze websites en applicatie. Met andere woorden, wanneer u de websites of de applicatie gebruikt, zijn wij hiervan op de hoogte en kunnen wij de informatie van een dergelijk gebruik, zelf of met hulp van de diensten van derden, zoals hieronder beschreven, verzamelen en registreren. Dit kan technische informatie en gedragsinformatie bevatten, zoals het internetprotocol (IP) adres van de gebruiker dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met internet, uw uniforme resource locators (URL), het besturingssysteem, het type browser, de types en versies van de browser plug-in, de schermresolutie, de Flash-versie, de tijdzone-instelling, de ‘clickstream’ van de gebruiker op de website, de tijdsduur dat de gebruiker de website bezocht, de methoden die worden gebruikt om naar een andere pagina te bladeren en het telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservice nummer te bellen. We kunnen ook cookies op uw browsers plaatsen (zie ‘Cookies’ hieronder).

We verzamelen persoonlijke gegevens die nodig zijn om diensten te verstrekken wanneer u interesse toont, een bestelling plaatst en/of een rekening opent. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens, wanneer u ons deze informatie verstrekt door deze handmatig of automatisch in te voeren, of door gebruikmaking van onze websites, faciliteiten, diensten en toepassingen, of in verband met bezoeken ter plaatse, ten tijde van de voorbereiding van een contract of wanneer anderszins met ons wordt samengewerkt. We verzamelen ook persoonlijke gegevens via onze CCTV-opnamen en via onze kaartlezer software, welke automatisch informatie verzamelt over uw aanwezigheid in de Keter- faciliteiten.

 1. WAT IS HET DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

We persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten aan klanten en anderen te leveren en te verbeteren en onze contractuele, ethische en wettelijke verplichtingen na te komen, waaronder bijvoorbeeld:

 • Om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke, contractuele, ethische en zakelijke verplichtingen als werkgever en als een potentiële werkgever van onze medewerkers en sollicitanten;
 • Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u of uw werkgever of organisatie en Keter en/of contracten die zijn aangegaan met Keter na te komen en om u te voorzien van informatie, producten en diensten die u van Keter vraagt;
 • Om uw account bij Keter te beheren, waaronder de mogelijkheid u te identificeren en te authenticeren;
 • Om financiële transacties met betrekking tot betalingen in verband met de producten te verifiëren en uit te voeren;
 • Om u veranderingen van onze diensten en producten mede te delen;
 • Om met u contact te kunnen opnemen voor het aanbieden van technische assistentie en andere gerelateerde informatie over de producten;
 • Om u te antwoorden op uw vragen, voor het oplossen van problemen, detectie van en bescherming tegen fouten, fraude of andere criminele activiteiten;
 • Om met u contact op te nemen voor het aanbieden van commerciële en marketing informatie over evenementen, promoties of extra diensten en producten, welke door Keter, ook op andere locaties, worden gegeven;
 • Om feedback te verzoeken in verband met uw gebruik van de diensten en de aangeschafte producten;
 • Om het gebruik van de faciliteiten en diensten van Keter te kunnen volgen zodat wij in staat worden gesteld deze optimaal te maken;
 • Om met u contact te kunnen opnemen voor informatie over aanvullende diensten en producten die voor u van belang kunnen zijn;
 • Voor de naleving van regels en controles, zoals het voldoen aan onze rapportage verplichtingen in onze verschillende jurisdicties, en voor misdaadpreventie en vervolging voor zover dit betrekking heeft op onze medewerkers, klanten, faciliteiten, enz.;
 • Indien nodig zullen we persoonlijke gegevens gebruiken om onze voorwaarden, beleid en juridische overeenkomsten te handhaven en af te dwingen, om te kunnen voldoen aan gerechtelijke bevelen en – zoals wettelijk vereist – om wethandhavingsinstanties te helpen, voor de inning van schulden, ter voorkoming van fraude, bij overtredingen, identiteitsdiefstal en andere dienstmisbruik, en om actie te ondernemen in een juridisch geschil en procedure;
 • Voor veiligheidsdoeleinden en om uw toegang tot delen van de faciliteiten te identificeren en te verifiëren;
 • We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen van de medewerkers van onze klanten en van onze leden, om te worden gebruikt voor de hierboven uiteengezette doeleinden;
 • Om schade aan Keter, zijn werknemers en derden op te sporen en te voorkomen.
 1. GEGEVENS DELEN MET DERDEN

We kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan:

Leden van onze groep: dit omvat elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen – geheel of gedeeltelijk in eigendom van Keter in de EU, in Israël, de VS en elders.

Derden. We dragen persoonlijke gegevens onder verschillende omstandigheden over aan derden. Wij streven ernaar te verzekeren dat deze derden uw informatie alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren en dat zij een overeenkomst hebben om hun verwerking namens ons te regelen. Deze derden kunnen zijn zakenpartners, leveranciers, gelieerde ondernemingen, agenten en/of onderaannemers voor de uitvoering van enige overeenkomst die wij met u aangaan. Ze kunnen ons helpen bij het leveren van de door ons aangeboden producten, het verwerken van transacties, het voldoen aan verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van communicatie, het analyseren van gegevens, het leveren van IT en andere ondersteunende diensten of af en toe bij andere taken. Deze derden kunnen ook aanbieders van analyses en zoekmachines zijn, die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, onze applicatie en onze marketing.

Externe aanbieders worden regelmatig toegevoegd en verwijderd. Momenteel omvatten externe leveranciers aan wie we persoonlijke gegevens overdragen de volgende:

 • Website-analyse (zoals Google Analytics);
 • Diensten voor het beheer en delen van documenten (zoals Microsoft Sharepoint);
 • Klantticketing en ondersteuning (zoals Signature);
 • On-site en op cloud-gebaseerde database diensten (zoals EnterpriseDB);
 • Leverancier en klantinterface (zoals Nipendo);
 • Salarisadministratie en pensioenbeheer systemen en aanbieders (zoals Mercer, ADP, Absal, Synel, Hargall) en andere HR-management software;
 • Tijdregistratie software (zoals Adeco, Winsarp);
 • CRM software (zoals Aventeam );
 • ERP software (zoals Oracle, Dynamix AX);
 • Bezoekers registratiesysteem;
 • Project Management systeem;
 • Web VC en vergaderruimteplatforms;
 • Call center systemen;
 • Software en partners voor werving en beheer van sollicitanten;
 • Onze advocaten, accountants en andere standaard zakelijke software en partners.

Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden openbaar maken: indien sommige of al onze bedrijven of activa worden overgenomen door een derde, bijvoorbeeld door middel van een fusie, aandelenovername, aankoop van activa of een vergelijkbare transactie, in welk geval de persoonlijke gegevens een van de overgedragen activa kunnen zijn. Evenzo kunnen we persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke of controle of nalevingsverplichtingen, in het kader van een wettelijke of regelgevende procedure of onderzoek, of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten met u of met een derde af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Keter, onze klanten of anderen te bevestigen of te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebescherming en vermindering van kredietrisico en ter voorkoming van cybercriminaliteit.

Om enige twijfel uit te sluiten, mag Keter naar eigen inzicht niet-persoonlijke gegevens aan derden overdragen en vrijgeven.

 1. WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

We kunnen persoonlijke gegevens bewaren op servers die eigendom zijn van of worden beheerd door Keter op onze verschillende locaties, of verwerkt worden namens Keter door derden, gerenommeerde cloud-serviceproviders. Met inbegrip van alle Keter-groep locaties, zoals in de VS, Israël, het VK, de EU, Australië, Brazilië en nog veel meer.

 1. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan, en opgeslagen en gebruikt worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die mogelijk niet onderworpen is aan de wetten voor gegevensbescherming die door de EU als voldoende worden beschouwd. Wanneer uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan passende waarborgen en dat deze veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Keter draagt als volgt gegevens over van zijn verschillende locaties en jurisdicties naar andere rechtsgebieden:

 • Naar Israël. Het hoofdkantoor van Keter is gevestigd in Israël. Israël wordt door de Europese Commissie beschouwd een adequaat niveau van bescherming te bieden voor de persoonlijke informatie van de inwoners van EU-lidstaten; we kunnen ook gegevens naar andere landen, die een toereikende bescherming bieden, overdragen; en
 • Naar de Verenigde Staten van Amerika en overige locaties buiten de EU. Overdracht naar de VS en elders wordt uitgevoerd met inachtneming van het privacyscherm of is onderworpen aan standaard contract voorwaarden, of enig ander mechanisme dat geldig is onder GDPR; en
 • Binnen/naar de EU.

We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, om:

 • De informatie op te slaan of er een reserve kopie van te maken;
 • Ons in staat te stellen u te voorzien van de diensten en producten en te voldoen aan ons contract met u;
 • Te voldoen aan wettelijke, controle, ethische of naleving verplichtingen die van ons vereisen dat we de overdracht uitvoeren;
 • De werking van onze groepsactiviteiten te vereenvoudigen, waar dit in ons legitieme belang is en we geconcludeerd hebben dat uw rechten hierdoor geen geweld worden aangedaan;
 • Onze klanten in meerdere rechtsgebieden te kunnen bedienen;
 • De moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven op een efficiënte en optimale manier te doen functioneren;
 • Schade aan Keter, haar werknemers en derden op te sporen en te voorkomen.
 1. BEHOUD VAN GEGEVENS

Keter zal persoonsgegevens alleen bewaren voor zo lang als dit naar ons inzicht nodig is, voor het aanbieden van de diensten en voor het voldoen aan onze wettelijke en andere verplichtingen, om geschillen op te lossen en voor het naleven van overeenkomsten. We bewaren ook persoonlijke gegevens om aan alle controle, naleving en zakelijke best practices te voldoen.

Gegevens die niet langer worden bewaard, kunnen worden geanonimiseerd of verwijderd. Evenzo zijn de metagegevens en statistische informatie over het gebruik van onze services niet onderworpen aan de verwijderingsprocedures van dit beleid en kunnen deze door Keter worden bewaard. Op basis van deze gegevens kunnen we u niet identificeren. Sommige gegevens kunnen ook worden bewaard op de servers van onze externe serviceproviders totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met hun privacybeleid en hun bewaarbeleid.

 1. WEBSITE EN APPLICATIE GEGEVENSVERZAMELING EN COOKIES

Wanneer u toegang krijgt of gebruik maakt van onze website(s) of applicatie mag Keter gebruik maken van standaard technologieën zoals cookies, pixels en soortgelijke technologieën, die bepaalde informatie op uw computer of surfing apparaat opslaat en ons toestaat de computer of het apparaat te identificeren en in sommige gevallen deze te identificeren met de gebruiker, en om automatische activering van bepaalde functies in te schakelen, en uw ervaring met de website eenvoudiger en moeitelozer te maken. We maken gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk, deze zijn vereist voor de werking van onze site(s) en in overeenstemming met de met u overeengekomen voorwaarden; dit omvat bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde gebieden van ons diensten. We gebruiken ook cookies voor analyse en prestatiebewaking, die ons in staat stellen om het aantal bezoekers te herkennen en deze te tellen en om te zien hoe bezoekers in het gebruik zich op onze website begeven. Ten slotte gebruiken we functionaliteit cookies die worden gebruikt om u te herkennen wanneer u later weer terugkeert naar onze site. Dit stelt ons in staat om de inhoud aan uw voorkeuren aan te passen, bijvoorbeeld de keuze van uw taal of regio.

Verschillende cookies worden voor verschillende periodes bewaard. Sessiecookies worden gebruikt om uw activiteiten online in een bepaalde browsesessie bij te houden; over het algemeen vervallen deze cookies als de browser wordt gesloten, maar zij kunnen ook een bepaalde tijdsduur op uw apparaat worden bewaard. Permanente cookies blijven in gebruik, zelfs als u de browser hebt afgesloten; ze worden gebruikt om uw inloggegevens en wachtwoord te onthouden. Cookies van derden worden geïnstalleerd door derden met als doel het verzamelen van bepaalde demografische informatie om het gedrag te onderzoeken. Cookies van derden op onze site zijn bijvoorbeeld van Google Analytics. Op dezelfde manier kunnen pixels van Facebook en andere de integratie van externe dienstverleners (bijv. Twitter, Youtube, Pintrest, Instagram) op onze site mogelijk maken. Cookies van derden worden bewaard volgens de voorwaarden van die derden en u kunt deze cookies beheren in uw browserinstellingen.

We maken gebruik van cookies en andere technologieën omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of omdat het gebruik in ons legitieme belang is voor een verbeterde, geoptimaliseerde en meer persoonlijke dienstverlening, terwijl uw rechten geen geweld worden aangedaan.

De meeste browsers maken het mogelijk dat cookies worden gewist van de harde schijf van uw computer, de acceptatie van cookies wordt geblokkeerd of dat u een waarschuwing ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen. Als u echter cookies blokkeert of wist, is uw online-ervaring op onze website(s) beperkt.

Hoe worden cookies uitgeschakeld: Het effect van het uitschakelen van cookies is afhankelijk van het soort cookies dat wordt uitgeschakeld, maar over het algemeen mag worden gesteld, dat door het uitschakelen of verwijderen van cookies de website en een aantal diensten die worden geleverd, niet goed zullen functioneren, dat uw apparaat niet wordt herkend, dat uw voorkeuren niet worden herinnerd, enz. U kiest echter zelf voor het toestaan of uitschakelen van cookies en u heeft hierover de controle. Als u cookies op onze site wilt uitschakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Hoe u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Meer informatie over het uitschakelen van cookies vindt u hier:

Onze websites kunnen van tijd tot tijd koppelingen naar externe sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking, het privacybeleid en praktijken of de inhoud van dergelijke sites.

 1. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE

We besteden veel zorg aan het implementeren, naleven en onderhouden van de beveiliging van de persoonlijke gegevens die we verwerken. Keter implementeert, past toe en onderhoudt beveiligingsmaatregelen, technologieën en beleid om ongeoorloofde of onopzettelijke toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen. We nemen ook stappen om voortdurend te controleren of dergelijk beleid wordt nageleefd. Waar wij dit in het licht van de aard van de betreffende gegevens en de risico’s voor betrokkenen nodig achten, kunnen we gegevens versleutelen. Evenzo nemen we, overeenkomstig de industriestandaard, stappen om te zorgen dat onze websites en applicaties veilig zijn.

Houd er echter rekening mee dat geen maatregelen voor gegevensbeveiliging perfect of ondoordringbaar zijn en we kunnen niet garanderen dat er nooit ongeoorloofde toegang, lekken, virussen en andere inbreuken op de gegevensbeveiliging optreden.

Binnen Keter streven wij ernaar de toegang tot persoonlijke gegevens te beperken tot die van ons personeel die: (i) toegang nodig hebben om te zorgen dat Keter zijn verplichtingen kan nakomen, inclusief ook ten aanzien van dit Privacybeleid en zijn overeenkomsten, en (ii) naar behoren en periodiek getraind zijn ten aanzien van de vereisten, die van toepassing zijn op de verwerking, verzorging en behandeling van de persoonlijke gegevens, en (iii) onderhevig zijn aan de verplichtingen van vertrouwelijkheid, zoals vereist overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

Keter zal handelen in overeenstemming met zijn beleid en de toepasselijke wetgeving om de betreffende autoriteiten en betrokkenen onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat persoonsgegevens die door Keter worden verwerkt, verloren of gestolen zijn, of als zich een ongeoorloofde toegang heeft voorgedaan, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de instructies van de bevoegde instantie. Keter zal onmiddellijk redelijke herstelmaatregelen treffen.

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Betrokkenen waarvan de GDPR gegevens van toepassing zijn, hebben ingevolge GDPR en plaatselijke wetgeving rechten, waaronder, in diverse omstandigheden, rechten ten aanzien van: gegevensoverdraagbaarheid, toegang tot gegevens, rectificatie van gegevens, bezwaar tegen verwerking en wissen van gegevens. Om enige twijfel weg te nemen, wordt verduidelijkt dat wanneer persoonsgegevens worden verstrekt door een klant die de werkgever van de betrokkene is, dergelijke rechten van de betrokkene via die klant moeten worden geëffectueerd. Bovendien kunnen de rechten van de betrokkene niet worden uitgeoefend op een wijze die niet overeenkomt met de rechten van medewerkers en personeel van Keter, met Keter eigendomsrechten en rechten van derden. Als zodanig kunnen referenties voor een aanstelling, evaluaties, interne aantekeningen en beoordelingen, documenten en aantekeningen, inclusief eigendomsinformatie of vormen van intellectueel eigendom niet worden geraadpleegd, gewist of gerectificeerd. Bovendien zijn deze rechten mogelijk niet uitvoerbaar wanneer deze betrekking hebben op gegevens die niet gestructureerd zijn, bijvoorbeeld e-mails, of waar andere uitzonderingen van toepassing zijn. Als de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, hebben betrokkenen het recht om hun toestemming in te trekken.

Als een betrokkene om welke reden dan ook deze rechten wil uitoefenen en zijn/haar persoonlijke gegevens wil wijzigen, verwijderen of ophalen, kan hij of zij dit doen door contact op te nemen met Keter (privacy@Keter.com). Let op dat Keter mogelijk een proces moet starten voor de identificatie van een betrokkene die zijn rechten wenst uit te oefenen. Keter mag details over dergelijke uitgeoefende rechten bijhouden voor zijn eigen naleving en controle vereisten. Houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens kunnen worden verwijderd of behouden op een geaggregeerde wijze zonder gekoppeld te zijn aan identificaties of persoonlijke gegevens, afhankelijk van technische commerciële mogelijkheden. Dergelijke informatie mag nog steeds door Keter worden gebruikt.

Betrokkenen in de EU hebben het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in de plaats van hun gewoonlijke verblijfplaats. Onze belangrijkste toezichthoudende instantie is de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (‘CNPD’) van het Groothertogdom Luxemburg (klachten kunnen worden ingediend op https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html). Als de toezichthoudende instantie een klacht niet behandelt, hebt u mogelijk recht op een effectief beroep in rechte.

 1. UW PRIVACY RECHTEN IN CALIFORNIË

Als u ingezetene bent van Californië, staat artikel 1798.83 van California Civil Code u toe, dat u schriftelijk een lijst kunt opvragen van de categorieën van persoonlijk identificeerbare informatie welke wij gedurende het voorgaande jaar aan derden hebben verstrekt voor het uitvoeren van directe marketing doeleinden. Voor een dergelijk verzoek verzoeken wij u contact met ons op op te nemen via: privacy@keter.com.

 1. ALGEMEEN

Minderjarigen. We verzamelen of vragen niet bewust informatie of gegevens van kinderen onder de 16 jaar of laten kinderen onder de 16 jaar niet bewust toe om zich te registreren voor Keter-services. Als u jonger bent dan 16 jaar, registreer u dan niet of probeer u niet te registreren voor een van de Keter services of stuur ons geen informatie over uzelf. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of dat deze ons zijn gestuurd van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die persoonlijke gegevens, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens Keter. Als u denkt dat we mogelijk informatie van een minderjarige onder de 16 jaar hebben verzameld of is gestuurd, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via: privacy@Keter.com.

Wijzigingen in dit privacybeleid. De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn van toepassing op het gebruik van de diensten, websites en applicatie, en alle informatie die in verband daarmee wordt verzameld. Keter kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op: https://www.keter.com/nl/privacy-policy. We streven ernaar belangrijke wijzigingen in dit beleid bekend te maken op de startpagina van de website of op een andere wijze gedurende een periode van dertig (30) dagen na een dergelijke wijziging. Wezenlijke wijzigingen worden van kracht zeven (7) dagen nadat een dergelijke kennisgeving is verstrekt. Overigens zijn alle andere wijzigingen in dit privacybeleid van kracht met ingang van de vermelde “Laatst herziene” datum en zal uw continue gebruik van onze diensten de actieve aanvaarding van en instemming met de wijzigingen van het privacybeleid betekenen.

Vertaling. Om het u gemakkelijk te maken, is dit privacybeleid vertaald in veel verschillende talen als onderdeel van onze transparantie met betrekking tot onze gegevens praktijken. Verkeerde vertalingen, of vertragingen bij de vertaling en de wijziging van ons beleid als gevolg van de noodzaak van vertaling, kunnen voorkomen.

Keter streeft ernaar om alleen adequate, accurate en relevante gegevens, die beperkt zijn tot de behoeften en doeleinden waarvoor deze worden verzameld, te verwerken. Het is er ook op gericht om gegevens op te slaan voor slechts de periode die nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Keter verzamelt alleen gegevens in verband met een specifiek legitiem doel en verwerkt alleen gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons beleid en onze werkwijze is voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig, en we nodigen u uit suggesties voor verbeteringen, vragen of opmerkingen betreffende dit gegevensbeschermings en privacybeleid en kennisgeving onder onze aandacht te brengen. U wordt verzocht met ons contact op te nemen (zie onderstaande gegevens) en we zullen ons best doen u binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Contactgegevens van Keter: Keter Plastic Ltd., Sapir Street 1, Herzliya, Israël privacy@Keter.com.

*             *             *             *             *