Privacy Policy

Privacy Statement

 1. Privacy Statement
  1. Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy
  2. Persoonsgegevens
  3. Andere gegevens
  4. Links naar andere websites
  5. Cookies
  6. Beveiliging
  7. Het delen van persoonsgegevens met derden
  8. Wijzigingen
  9. Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

  Allibert Outdoor streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op Allibert Outdoor websites worden verzameld en van de manier waarop Allibert Outdoor daarvan gebruikt maakt.

  1. Persoonsgegevens

  AllibertOutdoor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie uitsluitend, als deze op vrijwillige basis op de website aan Allibert  Outdoor is doorgegeven. Allibert Outdoor of de bedrijven waarmee Allibert  Outdoor samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden. Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn, dat u er recht op hebt om van Allibert Outdoor (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en om eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

  1. Andere gegevens

  Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Allibert Outdoor daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere Allibert Outdoor bedrijven.

  1. Links naar andere websites

  Als service aan onze gebruikers, kunnen Allibert Outdoor websites links bevatten naar andere websites van Allibert Outdoor en naar websites van derden, over wie Allibert Outdoor geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites.

  1. Cookies

  Allibert Outdoor kan een “cookie” in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

  1. Beveiliging

  Allibert Outdoor werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Allibert Outdoor treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Allibert Outdoor heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om zo goed mogelijk bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn. Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van Allibert Outdoor die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er redelijkerwijs alles aan om dit te voorkomen.

  1. Het delen van persoonsgegevens met derden

  Allibert Outdoor zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de volgende omstandigheden kan Allibert Outdoor echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:

  • Soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Allibert Outdoor ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Allibert Outdoor kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan Allibert Outdoor te verlenen. Allibert Outdoor verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door Allibert Outdoor worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  • Als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Allibert Outdoor schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Allibert Outdoor of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld.
  • Wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf. Of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.
  1. Wijzigingen

  Indien Allibert Outdoor het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@Allibert-outdoor.com. U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons, om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden, te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via info@Allibert-outdoor.com.